Skip to Content

Kubo Shunman

Also known as
Kubo Toshimitsu, Shumman, Shunman, Yasubei, Issetsu Senjô (Hitofushi Chizue), Shumman (Shunman), Kubota Toshimitsu, Kôzandô, Nandaka Shiran, Sashôdô, Shôsadô, Hitofushi Chizue
Date of birth
Date of death

Explore Further

Sign up for our enewsletter to receive updates.

Learn more

Image actions

Share